ศฝช.มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาตนเอง  

            ศฝช.มุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การพัฒนาตนเอง

        วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การพัฒนาตนเองและคุณวุฒิตามระดับ เนื่องในโอกาสวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครบรอบ 1 ปี กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีนายประจวบ สุริยะวรรณ นายกเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและจัดนิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้  เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  รณรงค์ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่า และได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนายวิชาญชัย  แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนมุกดาหาร นางสาวรัตนา ตะราศี รองผู้อำนวยการ  คณะครูและบุคลากร ส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เดวิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777