ประอนุกรรมการช่องปาก คณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์   

       ประอนุกรรมการช่องปาก คณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับ อบจ.นครสวรรค์

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบวงศ์ นางนิศากร ชูเมือง พยาบาลวิชาชีพ อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมร้านเอเดน คาเฟ่ จ.นครสวรรค์ โดยมีนางกชกร แถวสุวรรณ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในการประชุม

        โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลที่ทันตแพทย์ ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบทันตาภิบาลและติดตามผลงานการดำเนินงานทันตสาธารณสุขนครสวรรค์ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567  พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข คุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
////
ชาติชาย เกียรติพิริยะ/นครสวรรค์